top of page

Swanson - Erectile Dysfunction (สมรรถภาพทางเพศ ชาย-หญิง)

ผลิตภัณฑ์ของ Swanson ที่จะช่วยให้อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

"หย่อนสมรรถภาพทางเพศ ไม่ใช่ไร้สมรรถภาพทางเพศ" คำว่าหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ED) ในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้มากกว่าศัพท์เดิม ที่ใช้คำว่า ไร้สมรรถภาพทางเพศ (Impotence) ด้วยเหตุผลหลายประการ และการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นเพียงอาการหนึ่งในหลายๆอาการของ การบกพร่องทางเพศ (Sexual Dysfunction) ซึ่งได้แก่

 • อาการหลั่งเร็ว (Premature Ejaculation)

 • อาการหลั่งช้า (Delay Ejaculation)

 • อาการเฉื่อยชาทางเพศ (Deficits in Desire)

 • การไม่ถึงจุดสุดยอด (Orgasmic Disabilities)

 • อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction)
   

ปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ พบบ่อยกว่าที่คิด...
ถ้าคุณคิดว่าตัวคุณเองหรือใครที่คุณรู้จักมีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ โปรดทราบว่ามีเพื่อนๆ ที่มีปัญหาเดียวกับคุณอยู่อีกมาก ผู้ชายส่วนมากเคยมีปัญหานี้ทั้งสิ้น แต่อาจไม่รุนแรงหรือเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว จริงๆ แล้วภาวะนี้พบมากกว่าที่คุณคิด ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ชายที่อายุ 40 ปี หรือมากกว่า จะมีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศ และประมาณสองในสามของกลุ่มนี้ มีปัญหาขั้นปานกลางหรือรุนแรง นั่นหมายความว่า มีผู้ชายประมาณ 100 ล้านคนทั่วโลกที่เผชิญปัญหานี้อยู่

 

ปัญหาด้านสุขภาพที่ก่อให้เกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ...

 • เบาหวาน เบาหวานถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และคนไข้ชายที่เป็นเบาหวานจำนวนมากมายก็ประสบปัญหาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (คนไข้เหล่านี้มักจะมีแนวโน้มในการเกิดปัญหานี้ในขณะอายุน้อยกว่าผู้ชายทั่ว ๆ ไปด้วย) นอกจากนี้ ผู้ชายที่มีโรคเบาหวานจะมีโอกาสเกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมากกว่าผู้ชาย ทั่วไปถึง 4 เท่า

 • ความดันโลหิตสูง การ มีภาวะความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของการที่หลอดเลือดเกิดการแข็งและตีบ ตันได้ ทำให้โลหิตที่ไหลไปสู่องคชาติลดน้อยลง ทำให้เกิดปัญหาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศตามมา นอกจากนี้ยาหลายชนิดที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูง อาจมีส่วนทำให้เกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ด้วย

 • โรคหัวใจและการมีไขมันคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดสูง เช่นเดียวกับโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและการมีโคเลสเตอรอลสูงอาจส่งผลต่อการไหลเวียนของโลหิตไปที่องคชาติ ทำให้เกิดปัญหาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ผู้ชายที่มีโรคหัวใจจะมีโอกาสเกิดภาวะการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมากกว่าผู้ ช่วยทั่วไปถึง 2 เท่า

 • ภาวะซึมเศร้า โรคซึมเศร้า ร่วมกับภาวะความเครียด กังวล กลัวความล้มเหลว อาจมีส่วนทำให้เกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ในขณะเดียวกันผู้ชายที่มีปัญหาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เพราะสาเหตุทางกายภาพอาจรู้สึกซึมเศร้า เครียด และวิตกกังวล

 • การผ่าตัดต่อมลูกหมาก การผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก อาจเป็นสาเหตุของการเกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ได้โดยไม่ตั้งใจ โดยการทำให้เส้นประสาท และหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณใกล้ๆ ต่อมลูกหมากเสียหายส่งผลต่อการแข็งตัวขององคชาติ

 • ภาวะทางสุขภาพอื่นๆ สภาวะทางสุขภาพอื่นๆ ที่อาจเป็นสาเหตุหรือมีส่วนทำให้เกิดปัญหา ED คือ โรคไต พิษสุราเรื้อรัง multiplesclerosis

 

 

bottom of page