top of page

Puritan's Pride - Brain Health (บำรุงสมองและระบบประสาท)

ผลิตภัณฑ์ของ Puritan's Pride ที่ทางการแพทย์มีผลงานวิจัยที่ช่วยป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ความจำเสื่อม ช่วยเพิ่มสารสื่อประสาท ทำให้ความคิดความจำเร็วขึ้น สมองของเราเหมือนกับส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เสื่อมสภาพลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเราจึงเสี่ยงต่อการสูญเสียความทรงจำและระบบการเรียนรู้ แต่ทว่ายังมีวิธีที่จะช่วยในเรื่องสุขภาพของสมอง

เรื่องของสมอง

สมอง คือส่วนหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลางและมีส่วนเกี่ยวข้องในเกือบทุก ระบบของร่างกาย โดยสมองประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ คือ ก้านสมอง ไดเอนเซฟาลอน เซรีเบลลัม และซีรีบรัมสมองของเราประกอบด้วยเซลล์ประสาทนับพันล้านเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ พื้นฐานของ สมอง เซลล์ประสาทแต่ละเซลล์ติดต่อสื่อสารกันเองและกับเซลล์ต่างๆ ในร่างกายเพื่อควบคุมทั้งระบบความคิดและร่างกาย

สมองเปลี่ยนแปลงตามอายุได้อย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นในสมองเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นประกอบด้วย

  • การเสื่อมถอยของเซลล์ประสาทบางส่วน

  • ความเสียหายจากอนุมูลอิสระ

บริเวณ ของสมองที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงนี้มากที่สุดคือ สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำ การเรียนรู้และกิจกรรมทางความคิดที่ซับซ้อน

ควรดูแลรักษาสุขภาพสมองอย่างไร?

สมอง เหมือนกับส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ต้องการสารอาหารที่ดี และสามารถเสริมสร้างได้ด้วยอาหารและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสมอง รวมทั้งการออกกำลังกายของทั้งสมองและร่างกาย

 

bottom of page